Oferta

Obszary praktyki

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą mojej kancelarii. Zapewniam profesjonalną pomoc prawną dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Lemańczyk Marcin adwokat

 

W ramach prawa karnego oferuję następujące usługi:

 • obronę w procesie karnym
 • reprezentowanie praw pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego
 • dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

Oferta kancelarii dotycząca spraw z zakresu prawa cywilnego obejmuje:

 • roszczenia o zapłatę, w tym w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień
 • sprawy spadkowe
 • postępowania egzekucyjne i zabezpieczające

Klientom zwracającym się do mnie o pomoc w sprawach administracyjnych zapewniam:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentację przed sądami administracyjnymi

Usługi wyceniane są indywidualnie z uwzględnieniem zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu czasu i pracy. Usługi kancelarii opodatkowane są 23 % stawką podatku VAT. Stosowane przez kancelarię sposoby rozliczeń:

 • wynagrodzenie ryczałtowe – najczęstsza forma rozliczenia, obejmująca jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji/ za przygotowanie pisma/ uczestnictwo w czynności procesowej). Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie. W umowie z góry określony jest zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia;
 • wynagrodzenie godzinowe – podstawą wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla klienta. Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym;
 • wynagrodzenie za sukces (success fee) – forma wynagrodzenia stosowana łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które może być odpowiednio niższe. Polega na uzależnieniu dodatkowego wynagrodzenia od pozytywnego rozstrzygnięcia.